Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στα Δικαιώματα ΧΑΚ (Κανονιστική Απόφαση ΚΔΠ 596/2005), (21/11/2008)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στα Δικαιώματα ΧΑΚ (Κανονιστική Απόφαση ΚΔΠ 596/2005), (21/11/2008)