Τροποποίηση των ΚΔΠ 326/2009 έτσι ώστε να ρυθμίζονται σε μεγαλύτερη έκταση θέματα συναλλαγών/ συμφων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Τροποποίηση των ΚΔΠ 326/2009 έτσι ώστε να ρυθμίζονται σε μεγαλύτερη έκταση θέματα συναλλαγών/ συμφων