Συμβούλιο ΧΑΚ

ΠΡΟΦΙΛ / Συμβούλιο ΧΑΚ

Το πρώτο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 1993 σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Αρχικά ήταν υπεύθυνο για την σύνταξη των λεπτομερών Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του χρηματιστηρίου και για την εφαρμογή της πολιτικής του. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο επιβλέπει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και διατηρεί την αποκλειστική δικαιοδοσία στη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων και των Κανονισμών.
 

ΟΝΟΜΑ
 ΘΕΣΗ

Μαρίνος Χριστοδουλίδης

Πρόεδρος

Φωτεινή Τσιρίδου

Αντιπρόεδρος

Χάρις Κυνηγού

Μέλος

Σάββας Πολυβίου

Μέλος

Δημήτρης Κουτσόφτας Μέλος
Αντρέας Μιχαλιάς Μέλος
 
Γιώργος Χατζηπαύλου Μέλος
Νίκος Τρυπάτσας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής