Σκοπός των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ είναι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου μέτρου καταγραφής των τάσεων των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών που  διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ. Ειδικότερα ο σκοπός των πιο κάτω Δεικτών:
 

  •    Γενικός Δείκτης ΧΑΚ
  •    Δείκτης Κύριας Αγοράς ΧΑΚ
  •    Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς ΧΑΚ
  •    Δείκτης Επενδυτικών Οργανισμών ΧΑΚ
  •    Δείκτης Ξενοδοχείων ΧΑΚ (Κλαδικός Δείκτης)

 
Είναι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου μέτρου καταγραφής:
 

  •    των τάσεων μετοχών που διαπραγματεύονται στην Κύρια και Εναλλακτική Αγορά του   ΧΑΚ
  •    των τάσεων μετοχών εισηγμένων εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ
  •    των τάσεων μετοχών εισηγμένων εταιρειών στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ
  •    των τάσεων μετοχών εισηγμένων εταιρειών στον τομέα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων του ΧΑΚ
  •    των τάσεων μετοχών εισηγμένων εταιρειών που συμμετέχουν σε Κλαδικούς Δείκτες του ΧΑΚ

 
Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ (τίθεται σε ισχύ από 20/04/2015)

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ (τίθεται σε ισχύ από 20/12/2018)

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ (τίθεται σε ισχύ από 03/01/2020)

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ (τίθεται σε ισχύ από 29/05/2020)

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑΚ (τίθεται σε ισχύ από 17/11/2020)