ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές/Σφραγίδες
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχει αναλάβει ρόλο Τοπικής Αρχής Εγγραφής (ΤΑΕ) Εγκεκριμένου Πάροχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ). Το ΧΑΚ, ως ΤΑΕ εξουσιοδοτημένου ΠΥΠ, μεσολαβεί για την έκδοση:
  • Εγκεκριμένων πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές υπογραφές (φυσικό πρόσωπο)
  • Εγκεκριμένων πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές υπογραφές (φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με νομικό πρόσωπο)
  • Εγκεκριμένων πιστοποιητικών για ηλεκτρονική σφραγίδα (νομικό πρόσωπο)
 
Οργανισμοί ή Εταιρείες μπορούν να προμηθεύονται από το ΧΑΚ Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά για ηλεκτρονικές υπογραφές/σφραγίδα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για εξυπηρέτηση των εργασιών τους. Ολοένα και περισσότεροι Οργανισμοί και εταιρείες επιλέγουν να υιοθετήσουν τη  χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών ώστε να αντικαταστήσουν διαδικασίες στις οποίες απαιτούνται τυπωμένα έγγραφα (επικυρωμένα με χρήση σφραγίδων και υπογραφών).
 
Κύριος σκοπός της χρήσης των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών/σφραγίδων είναι:
1. η ταυτοποίηση του προσώπου που υπογράφει (αυθεντικότητα),
2. η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων (ακεραιότητα)
3. η μη αποποίηση ευθύνης του προσώπου που υπογράφει (μη αποποίηση ευθύνης).