(8) Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές το

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Βασικός Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές Αποφάσεις / (8) Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1.  Αίτηση για Μετάταξη Εκδότη απο την Κύρια Αγορά του του Χρηματιστηρίου Αξιών Κυπρου, στην οποία είναι ήδη εισηγμένος,στην Εναλλακτική Αγορα του Χρηματιστηριου Αξιων Κύπρου
2.  Αίτηση για Μετάταξη Εκδότη απο την Εναλλακτική Αγορά του του Χρηματιστηρίου Αξιών Κυπρου, στην οποία είναι ήδη εισηγμένος,στην Κύρια Αγορα του Χρηματιστηριου Αξιων Κύπρου

3.  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

4.  Αίτηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του  εκδότη που εισάγει για πρώτη φορά αξίες σε Ρυθμιζόμενη  Αγορά του  Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου

5.  Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη που εισάγει για πρώτη φορά αξίες σε μη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

6.  Αίτηση για Εισαγωγή Τίτλων σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ(Κύρια/ / Εναλλακτική)*

6Α.  Αίτηση για Εισαγωγή Ομολόγων  σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ

7.  Υπεύθυνη  Δήλωση των Μελών των Οργάνων Διοικήσεως του Εκδότη (ΤΥΠΟΣ Ι)

8.  Υπεύθυνη  Δήλωση των Μελών των Οργάνων Διοικήσεως του Εκδότη (ΤΥΠΟΣ ΙΙ)

9.  Αίτηση για Εισαγωγή Τίτλων σε ΜΗ Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ(Ν.Ε.Α)

10.  Δήλωση Συμβούλου Εισαγωγής για την Εκδότρια Εταιρία

11. Αίτηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  εκδότη  για  εισαγωγή  νέων  ή  επιπρόσθετων  αξιών  σε  Ρυθμιζόμενη  Αγορά  του Χρηματιστηρίου  Αξιών  Κύπρου 

12. Αίτηση  για  εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών εκδότη εισηγμένου σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ (στην Κύρια / Εναλλακτική)* 

13. Συγκεντρωτική  Κατάσταση  Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

14. Τρόπος Υπολογισμού Καθαρής Εσωτερικής Αξίας

15. Αίτηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εισηγμένου  εκδότη  σε  Ρυθμιζόμενη  Αγορά  του  Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου για διεύρυνση /  αλλαγή  δραστηριοτήτων   ή   για  απαλλαγή  από  τους  επενδυτικούς  περιορισμούς

16. Ανακοίνωση  Συναλλαγών  Αξιωματούχων  ή  άλλων  προσώπων  που  εξομοιούνται  προς  αυτούς

17. Τέλη και Δικαιώματα

18.  Υπεύθυνη  Δήλωση των Μελών των Οργάνων Διοικήσεως του Εκδότη (ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ)

18Α.  Υπεύθυνη  Δήλωση των Μελών των Οργάνων Διοικήσεως του Εκδότη κατα το Διορισμό τους μετά την εισαγωγή Εκδότη στο ΧΑΚ

19.   Αίτηση για Μετάταξη Εκδότη απο ΜΗ Ρυθμιζόμενη Αγορά (Ν.Ε.Α) του Χρηματιστηρίου σε Ρυθμιζόμενη Αγορά (διαγράψετε ότι δεν ισχύει) Κύρια Αγορά, Εναλλακτική Αγορά

20.   Αμετάκλητη Αίτηση για Απόκτηση Αξιών

21.   Αίτηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  εκδότη  για  εισαγωγή  νέων  ή  επιπρόσθετων  αξιών  σε  μη  ρυθμιζόμενη  αγορά του Χρηματιστηρίου  Αξιών  Κύπρου

22.  Συνοπτικό Πληροφοριακό Έγγραφο για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών εκδότη εισηγμένου σε μη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

22Α.  Αίτηση για Εισαγωγή Τίτλων σε ΜΗ Ρυθμιζόμενη  Αγορά του ΧΑΚ (Ν.Ε.Α) 

23.  Αίτηση για την Απόκτηση της Ιδιότητας του Συμβούλου Εισαγωγής

24.  Ειδοποίηση αποχώρησης Στελέχους του Σύμβουλου Εισαγωγής

25.  Αίτηση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου για εξασφάλιση προέγκρισης Εισαγωγής στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων/ Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων(1)

26.  Αίτηση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου για Εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων/ Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων(1)

27. Ενημέρωση για απόκτηση ή διάθεση σημαντικής συμμετοχής απο τον αποκτώντα ή τον διαθετόντα βάσει της παραγράφου 5.3.7.2.