Δηλώσεις Συναλλαγών

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Δηλώσεις Συναλλαγών
137(3) - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΚΔΟΤΗ

Δηλώσεις συναλλαγών μελών Οργάνων Διοίκησης & Αξιωματούχων εκδότη σύμφωνα με το Άρθρο 137(3) του Τροποποιητικού Νόμου 115(Ι) του 2005, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που κατέχει κατά κυριότητα είτε το ίδιο πρόσωπο είτε μαζί με τα καθορισμένα στο Άρθρο 137(4) πρόσωπα, ποσοστό που είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5% των τίτλων ή των παραστατικών με δικαίωμα ψήφου εκδότη.

Εκδότης: Ημερομηνία:
Δεν υπάρχουν συναλλαγές για τα κριτήρια που επιλέξατε

23(Z) - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΑΚ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ €170,000

Δηλώσεις συναλλαγών σύμφωνα με την παράγραφο 23(ζ) του περι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο.
 
Εκδότης: Ημερομηνία:
Δεν υπάρχουν συναλλαγές για τα κριτήρια που επιλέξατε

171 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑ Η ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΑ ΧΑΚ 1/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑ Ή ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 171 

Εκδότης: Ημερομηνία:
Δεν υπάρχουν συναλλαγές για τα κριτήρια που επιλέξατε

172 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης: Ημερομηνία:
Δεν υπάρχουν συναλλαγές για τα κριτήρια που επιλέξατε

18 - ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΤΟΥ 2005

Εκδότης: