Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια / Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - INCOME EUR FUND
EUR 26/1/2022 2.990.513 29.831.013,36 9,9752 10,1747 9,7757 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 26/1/2022 1.543.652 16.391.166,54 10,6184 10,8308 10,4060 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 26/1/2022 1.323.475 13.878.737,78 10,4866 10,6963 10,2769 USD

Ιστορικά Αρχεία 
27 Ιανουαρίου 2022 - 14:52: 27/01/2022
27/01/2022
26 Ιανουαρίου 2022 - 13:47: 26/01/2022
26/01/2022
24 Ιανουαρίου 2022 - 13:45: 24/01/2022
24/01/2022
24 Ιανουαρίου 2022 - 13:41: 21/01/2022
21/01/2022
20 Ιανουαρίου 2022 - 15:28: 20/01/2022
20/01/2022