Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια / Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
INVESCO
INVESCO Euro Bond Fund
INVESCO Euro Bond Fund - European Bond Fund
A Distribution (EUR) 18/1/2018 31.259.475 198.169.720,47 6,3300 6,6600 6,3300 EUR
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 17.422.642 137.935.421,05 7,9100 8,3200 7,9100 EUR
Class A 18/1/2018 32.689.271 246.743.299,36 7,5400 7,9300 7,5400 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 12.467.846 91.706.261,32 7,3500 7,5800 7,3500 EUR
INVESCO Fund Series
Invesco Asian Equity Fund
C Distribution (USD) 18/1/2018 48.389.456 499.790.555,91 10,3300 10,8500 10,3300 USD
Class A 18/1/2018 34.609.720 339.460.012,37 9,8100 10,3000 9,8100 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 3.068.052 23.333.093,75 7,6100 7,8400 7,6100 EUR
Invesco Continental European Equity Fund
C Distribution (EUR) 18/1/2018 7.796.498 80.791.948,23 10,3600 10,8800 10,3600 EUR
Class A 18/1/2018 3.082.258 30.294.115,49 9,8300 10,3200 9,8300 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 150.652 1.460.963,44 9,7000 9,9900 9,7000 EUR
Invesco Global Real Estate Securities Fund
A Distribution STG - (GBP) 18/1/2018 337.180 3.068.786,54 9,1000 9,5600 9,1000 GBP
A hedged 18/1/2018 920.915 11.280.111,91 12,2500 12,8600 12,2500 EUR
C Accumulation (USD) 18/1/2018 407.641 6.322.411,93 15,5100 16,2900 15,5100 USD
C Hedged-Accumulation (EUR) 18/1/2018 117.704 1.528.217,66 12,9800 13,6300 12,9800 EUR
Class A 18/1/2018 983.687 12.420.646,90 12,6300 13,2600 12,6300 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 290.387 3.103.478,98 10,6900 11,0100 10,6900 EUR
Invesco Global Select Equity Fund
C Accumulation (USD) 18/1/2018 71.973 1.322.033,52 18,3700 19,2900 18,3700 USD
Class A 18/1/2018 2.131.385 36.709.306,65 17,2200 18,0800 17,2200 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 83.942 1.107.394,93 13,1900 13,5900 13,1900 EUR
Invesco Japanese Equity Core Fund
A Accumulation 18/1/2018 165.879 4.097.141,09 24,7000 26,0000 24,7000 USD
A Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 44.016 11.526.791,92 261,8800 275,0000 261,8800 EUR
A Accumulation (EUR) 18/1/2018 112.337 2.249.528,83 20,0200 21,0000 20,0200 EUR
A Accumulation (GBP Hedged) 18/1/2018 2.645 705.530,54 266,6700 280,0000 266,6700 GBP
A Accumulation (JPY) 18/1/2018 323.665 887.026.161,02 2.741,0000 2.878,0000 2.741,0000 JPY
A Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 258.080 69.833.816,80 270,5900 285,0000 270,5900 USD
C Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 88.871 24.079.462,03 270,9500 285,0000 270,9500 EUR
C Accumulation (GBP Hedged) 18/1/2018 21.419 5.906.403,75 275,7400 290,0000 275,7400 GBP
C Accumulation (JPY) 18/1/2018 1.771.265 5.334.204.517,26 3.012,0000 3.163,0000 3.012,0000 JPY
C Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 29.790 8.348.569,59 280,2400 294,0000 280,2400 USD
C Distribution 18/1/2018 1.072.251 27.855.126,13 25,9800 27,0000 25,9800 USD
Class A 18/1/2018 636.283 15.581.399,69 24,4900 25,0000 24,4900 USD
E Accumulation 18/1/2018 2.264.483 42.199.111,42 18,6400 20,0000 18,6400 EUR
Invesco UK Equity Fund
C Distribution (GBP) 18/1/2018 636.182 6.484.939,90 10,1900 10,7000 10,1900 GBP
Class A 18/1/2018 13.222.796 127.940.861,66 9,6800 10,1600 9,6800 GBP
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 1.975.474 24.019.948,28 12,1600 12,5200 12,1600 EUR
INVESCO Fund Series 2
Invesco Bond Fund
A-MD 18/1/2018 51.225 1.441.986,72 28,1500 29,5600 28,1500 USD
C Accumulation (STG) 18/1/2018 14.236 352.648,07 24,7700 26,0100 24,7700 GBP
C Disribution (USD) 18/1/2018 4.965.532 146.186.483,25 29,4400 30,9100 29,4400 USD
Class A 18/1/2018 3.297.428 93.063.337,58 28,2200 29,6300 28,2200 USD
Invesco Emerging Markets Bond Fund
A 18/1/2018 1.159.194 42.450.600,72 36,6200 38,4500 36,6200 EUR
A Distribution MD-EUR-hedged 18/1/2018 129.403 2.115.132,55 16,3500 17,1700 16,3500 EUR
A-MD 18/1/2018 6.853.764 145.963.396,92 21,3000 22,3700 21,3000 USD
C Accumulation (EUR hedged) 18/1/2018 1.115.543 42.645.830,77 38,2300 40,1400 38,2300 EUR
C Distribution 18/1/2018 3.471.270 80.443.176,70 23,1700 24,3300 23,1700 USD
Class A 18/1/2018 2.316.924 52.392.619,05 22,6100 23,7400 22,6100 USD
Invesco Global High DIST Fund
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 1.185.604 26.880.183,97 22,6700 23,8000 22,6700 EUR
C Distribution (USD) 18/1/2018 2.270.257 29.289.638,68 12,9000 13,5500 12,9000 USD
Invesco Global High Income Fund
A Distribution (MD-EUR hedged) 18/1/2018 2.305.814 20.734.754,18 8,9900 9,4400 8,9900 EUR
A-EH 18/1/2018 541.760 11.592.252,69 21,4000 22,4700 21,4000 EUR
A-MD 18/1/2018 22.788.109 273.488.640,48 12,0000 12,6000 12,0000 USD
C Accumulation 18/1/2018 2.910.230 63.774.554,41 21,9100 23,0100 21,9100 USD
Class A 18/1/2018 9.783.717 121.350.810,20 12,4000 13,0200 12,4000 USD
INVESCO Fund Series 3
Invesco Global Technology Fund
C Accumulation (USD) 18/1/2018 2.659.220 68.047.688,09 25,5900 26,8700 25,5900 USD
Class A 18/1/2018 4.162.305 94.348.447,87 22,6700 23,8000 22,6700 USD
INVESCO Fund Series 5
Invesco Emerging Markets Equity Fund
C Distribution (USD) 18/1/2018 672.181 39.888.998,12 59,3400 62,3100 59,3400 USD
Class A 18/1/2018 671.790 35.815.688,74 53,3100 55,9800 53,3100 USD
Invesco PRC Equity Fund
A Hedged Accumulation (EUR) 18/1/2018 643.327 36.918.047,65 57,3900 60,2600 57,3900 EUR
C Accumulation (EUR hedged) 18/1/2018 189.988 12.280.419,19 64,6400 67,8700 64,6400 EUR
C Distribution (USD) 18/1/2018 813.344 76.600.406,62 94,1800 98,8900 94,1800 USD
Class A 18/1/2018 7.300.996 628.910.014,46 86,1400 90,4500 86,1400 USD
INVESCO Funds
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
A Accumulation (EUR) 18/1/2018 7.789.451 24.769.785,38 3,1700 3,3400 3,1700 EUR
A Accumulation (USD Hedged) 22/8/2016 10.000 107.185,78 10,7100 11,2600 10,7100 USD
A Distibution (EUR) 18/1/2018 225.597 2.300.553,21 10,1900 10,7100 10,1900 EUR
A Distribution (EUR) 18/1/2018 363.974 3.637.861,71 9,9900 10,4900 9,9900 EUR
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 1.858.943 6.276.917,41 3,3700 3,5500 3,3700 EUR
C Accumulation (GBP) 22/8/2016 37.423 101.851,23 2,7200 2,8600 2,7200 GBP
C Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 867 10.048,13 11,5800 12,1700 11,5800 USD
E Accumulationn (EUR) 18/1/2018 3.594.206 11.059.227,58 3,0700 3,1700 3,0700 EUR
E Distribution (EUR) 18/1/2018 272.368 2.721.226,20 9,9900 10,2900 9,9900 EUR
Invesco Asia Consumer Demand Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 7.736.391 103.339.216,23 13,3600 14,0300 13,3600 EUR
A Accumulation (USD) 18/1/2018 9.208.195 179.796.723,07 19,5300 20,5100 19,5300 USD
A Distribution (USD) 18/1/2018 2.972.288 56.235.123,24 18,9200 19,8700 18,9200 USD
C Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 955.148 13.686.164,69 14,3300 15,0500 14,3300 EUR
C Accumulation (USD) 18/1/2018 2.343.542 48.566.646,88 20,7200 21,7600 20,7200 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 7.362.216 109.161.942,18 14,8300 15,2700 14,8300 EUR
Invesco Asian Opportunities Equity Fund
C Accumulation (USD) 18/1/2018 342.956 56.681.446,69 165,2700 173,5300 165,2700 USD
Class A 18/1/2018 287.798 42.987.414,47 149,3700 156,8400 149,3700 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 83.100 8.892.911,68 107,0100 110,2200 107,0100 EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
A Accumulation (EUR) 18/1/2018 40.983.025 707.505.674,29 17,2600 18,1200 17,2600 EUR
A Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 4.122.498 98.039.672,27 23,7800 24,9700 23,7800 USD
A Distribution (EUR) 18/1/2018 12.906.477 222.958.666,99 17,2700 18,1300 17,2700 EUR
C Accumulation (GBP hedged) 18/1/2018 1.703.383 27.939.397,24 16,4000 17,2200 16,4000 GBP
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 35.926.093 652.277.348,59 18,1600 19,0700 18,1600 EUR
C Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 914.508 22.874.358,15 25,0100 26,2600 25,0100 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 24.071.475 398.458.884,47 16,5500 17,0500 16,5500 EUR
Invesco Emerging Europe Equity Fund
A Accumulation (USD) 18/1/2018 1.019.536 12.983.859,31 12,7400 13,3800 12,7400 USD
C Accumulation (USD) 18/1/2018 205.165 2.852.630,77 13,9000 14,6000 13,9000 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 635.556 6.037.593,59 9,5000 9,7900 9,5000 EUR
Invesco Energy Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 1.571.958 14.858.308,94 9,4500 9,9200 9,4500 EUR
A Accumulation (USD) 18/1/2018 4.313.628 82.194.510,03 19,0500 20,0000 19,0500 USD
A Distribution (USD) 18/1/2018 67.819 1.293.275,56 19,0700 20,0200 19,0700 USD
C Accumulation (USD) 18/1/2018 581.247 12.037.505,90 20,7100 21,7500 20,7100 USD
CH Accumulation (EUR) 18/1/2018 965.363 9.916.843,69 10,2700 10,7800 10,2700 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 2.089.503 28.585.779,95 13,6800 14,0900 13,6800 EUR
Invesco Euro Corporate Bond Fund
A Accumulation (EUR) 18/1/2018 34.572.496 624.040.301,39 18,0500 18,9500 18,0500 EUR
A Distribution (Annually Distributing) (EUR) 18/1/2018 12.544.927 149.206.382,00 11,8900 12,4800 11,8900 EUR
A MD Distribution (EUR) 18/1/2018 42.172.456 545.745.610,19 12,9400 13,5900 12,9400 EUR
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 30.822.628 578.847.952,74 18,7800 19,7200 18,7800 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 15.998.899 280.761.712,03 17,5400 18,0800 17,5400 EUR
Invesco Euro Reserve Fund
A Distribution 18/1/2018 90.525 28.966.638,93 319,9800 319,9800 319,9800 EUR
C Accumulation 18/1/2018 54.622 18.156.312,06 332,4000 332,4000 332,4000 EUR
Class A 18/1/2018 349.087 111.813.851,88 320,3000 320,3000 320,3000 EUR
E Accumulation 18/1/2018 87.976 27.869.443,86 316,7800 316,7800 316,7800 EUR
Invesco Euro Short Term Bond Fund
A Accumulation (EUR) 18/1/2018 14.716.358 165.476.348,30 11,2400 11,8000 11,2400 EUR
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 23.003.998 264.811.692,64 11,5100 12,0900 11,5100 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 3.710.745 41.168.694,03 11,0900 11,4200 11,0900 EUR
Invesco Funds - Global Leisure Fund
C Accumulation (USD) 18/1/2018 2.179.460 134.819.350,67 61,8600 64,9500 61,8600 USD
Class A 18/1/2018 8.353.151 472.373.249,40 56,5500 59,3800 56,5500 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 3.108.320 125.987.437,78 40,5300 41,7500 40,5300 EUR
Invesco Funds - India Equity Fund
C Accumulation (USD) 18/1/2018 919.439 78.381.564,07 85,2500 89,5100 85,2500 USD
Class A 18/1/2018 2.260.027 170.231.447,56 75,3200 79,0900 75,3200 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 1.723.568 97.819.475,62 56,7500 58,4500 56,7500 EUR
Invesco Funds - Pan European Equity Fund
A Distribution (EUR) 18/1/2018 3.125.650 58.931.212,61 18,8500 19,7900 18,8500 EUR
A Distribution (USD) 18/1/2018 2.369.300 55.539.655,37 23,4400 24,6100 23,4400 USD
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 38.514.660 914.759.550,59 23,7500 24,9400 23,7500 EUR
Class A 18/1/2018 40.030.604 859.642.211,15 21,4700 22,5400 21,4700 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 7.193.939 141.543.076,91 19,6800 20,2700 19,6800 EUR
Invesco Funds - Pan European Small Cap Equity Fund
A Distribution (USD) 18/1/2018 93.579 2.941.295,80 31,4300 33,0000 31,4300 USD
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 830.390 23.883.607,67 28,7600 30,2000 28,7600 EUR
Class A 18/1/2018 3.170.292 82.591.041,04 26,0500 27,3500 26,0500 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 448.385 10.236.397,35 22,8300 23,5100 22,8300 EUR
Invesco Funds - Pan European Structured Equity Fund
A Distribution (AD) 18/1/2018 22.304.969 401.484.256,63 18,0000 18,9000 18,0000 EUR
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 98.423.420 2.106.549.378,78 21,4000 22,4700 21,4000 EUR
Class A 18/1/2018 101.497.227 1.995.702.528,45 19,6600 20,6400 19,6600 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 25.053.556 419.898.473,54 16,7600 17,2600 16,7600 EUR
Invesco Funds - US Structured Equity Fund
A (EUR Hedged)-Accumulation (EUR) 18/1/2018 197.330 2.916.152,62 14,7800 15,5200 14,7800 EUR
C Accumulation (USD) 18/1/2018 1.089.801 32.788.900,53 30,0900 31,5900 30,0900 USD
CH Accumulation (EUR) 18/1/2018 584.529 9.256.475,82 15,8400 16,6300 15,8400 EUR
Class A 18/1/2018 1.188.675 33.471.733,50 28,1600 29,5700 28,1600 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 328.973 6.860.592,08 20,8500 21,4800 20,8500 EUR
Invesco Funds - USD Reserve Fund
C Accumulation (USD) 18/1/2018 79.650 7.273.870,90 91,3200 91,3200 91,3200 USD
Class A 18/1/2018 963.669 84.725.882,61 87,9200 87,9200 87,9200 USD
Invesco Global Absolute Return Fund
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 480.948 5.430.537,63 11,2900 11,8500 11,2900 EUR
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 1.758.788 21.224.459,51 12,0700 12,6700 12,0700 EUR
C Accumulation (JPY Hedged) 18/1/2018 1.762 2.341.923,22 1.329,0000 1.394,9700 1.329,0000 JPY
C Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 106.909 1.775.505,08 16,6100 17,4400 16,6100 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 551.546 5.930.871,97 10,7500 11,0700 10,7500 EUR
Invesco Global Equity Income Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 657.710 11.564.060,09 17,5800 18,4600 17,5800 EUR
A Accumulation (USD) 18/1/2018 3.888.742 296.706.071,55 76,3000 80,1200 76,3000 USD
A Distribution (USD) 18/1/2018 1.316.272 23.998.247,23 18,2300 19,1400 18,2300 USD
C Accumulation (USD) 18/1/2018 6.764.183 594.764.239,48 87,9300 92,3300 87,9300 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 1.366.321 26.930.020,97 19,7100 20,3000 19,7100 EUR
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 10.154.791 107.507.572,21 10,5800 11,1200 10,5800 EUR
A Distribution (EUR Hedged) 18/1/2018 2.025.911 21.114.497,93 10,4200 10,9400 10,4200 EUR
A Distribution (EUR) 18/1/2018 12.403 148.835,32 11,9900 12,6000 11,9900 EUR
A Distribution (USD) 18/1/2018 3.460.257 43.454.850,38 12,5500 13,1900 12,5500 USD
A Distribution (USD) 18/1/2018 3.357.291 41.382.206,00 12,3200 12,9500 12,3200 USD
C Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 6.780.237 73.871.192,60 10,8900 11,4500 10,8900 EUR
C Accumulation (GBP Hedged) 18/1/2018 144.245 1.502.069,32 10,4100 10,9300 10,4100 GBP
C Distribution (USD) 18/1/2018 1.268.620 16.003.335,34 12,6100 13,2400 12,6100 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 6.774.578 85.635.048,71 12,6400 13,0200 12,6400 EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund
A Accumulation (EUR) 18/1/2018 62.992.756 705.583.569,27 11,2000 11,7600 11,2000 EUR
A Accumulation (GBP Hedged) 18/1/2018 116.817 1.274.848,91 10,9100 11,4600 10,9100 GBP
A Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 1.991.012 23.016.184,84 11,5600 12,1400 11,5600 USD
A Distribution (EUR) 18/1/2018 17.979.773 199.567.389,44 11,0900 11,6600 11,0900 EUR
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 127.064.012 1.448.054.705,22 11,3900 11,9700 11,3900 EUR
C Accumulation (GBP Hedged) 18/1/2018 2.013.689 22.307.745,58 11,0700 11,6300 11,0700 GBP
C Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 6.981.698 78.100.098,30 11,1800 11,7500 11,1800 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 34.452.189 377.589.818,79 10,9500 11,2900 10,9500 EUR
Invesco Greater China Equity Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 948.857 45.288.859,76 47,7300 50,1200 47,7300 EUR
A Accumulation (USD) 18/1/2018 4.154.170 284.619.830,01 68,5100 71,9400 68,5100 USD
C Accumulation (EUR Hedged) 18/1/2018 548.365 28.961.119,80 52,8100 55,4500 52,8100 EUR
C Accumulation (USD) 18/1/2018 4.341.439 328.861.218,25 75,7500 79,5400 75,7500 USD
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 1.408.170 69.332.956,56 49,2400 50,7200 49,2400 EUR
Invesco Pan European High Income Fund
A Accumulation (EUR) 18/1/2018 145.251.015 3.208.011.993,91 22,0900 23,1900 22,0900 EUR
A Accumulation (USD Hedged) 18/1/2018 3.792.835 45.500.588,70 12,0000 12,6000 12,0000 USD
A Distribution (EUR) 18/1/2018 137.099.330 2.020.084.314,57 14,7300 15,4700 14,7300 EUR
A Distribution (EUR) 18/1/2018 5.916.444 84.231.407,90 14,2400 14,9500 14,2400 EUR
C Accumulatin (EUR) 18/1/2018 50.759.194 1.177.291.244,52 23,1900 24,3500 23,1900 EUR
E Accumulation (EUR) 18/1/2018 132.009.597 2.743.819.838,67 20,7900 21,4100 20,7900 EUR
INVESCO Global Conservative Fund
INVESCO Global Conservative Fund - Capital Shield 90 (Eur) Fund
C Accumulation (EUR) 18/1/2018 2.746.697 35.047.547,86 12,7600 13,4000 12,7600 EUR
Class A 18/1/2018 2.227.508 26.690.390,82 11,9800 12,5800 11,9800 EUR
E Accumultaion (EUR) 18/1/2018 447.300 4.978.450,70 11,1300 11,4600 11,1300 EUR

Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
FortiCap Limited
FortiCap Umbrella Fund UCITS 1 Variable Capital Investment Co Plc
Fortcap Balkan Value Equities Fund
EUR 3/8/2016 25.000 240.983,70 9,6400 9,6400 9,6400 EUR
Forticap Active Asset Allocation Balanced Fund
EUR 17/5/2017 19.766 200.320,32 10,1300 10,1300 10,1300 EUR
Forticap Global Currencies Fund
EUR 3/8/2016 40.340 390.809,19 9,6900 9,6900 9,6900 EUR

Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - INCOME EUR FUND
EUR 16/4/2021 2.990.513 30.141.813,66 10,0791 10,2807 9,8775 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 16/4/2021 1.249.491 13.344.406,34 10,6799 10,8935 10,4663 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 16/4/2021 1.422.579 15.054.050,29 10,5822 10,7938 10,3706 USD

Ιστορικά Αρχεία 
19 Απριλίου 2021 - 14:23: 19/04/2021
19/04/2021
16 Απριλίου 2021 - 14:35: 16/04/2021
16/04/2021
15 Απριλίου 2021 - 15:19: 15/04/2021
15/04/2021
14 Απριλίου 2021 - 15:09: 14/04/2021
14/04/2021
13 Απριλίου 2021 - 15:15: 13/04/2021
13/04/2021