Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια / Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - INCOME EUR FUND
EUR 23/9/2021 2.990.513 30.294.920,09 10,1303 10,3329 9,9277 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 23/9/2021 1.402.907 15.049.868,39 10,7276 10,9422 10,5130 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 23/9/2021 1.538.837 16.299.778,65 10,5923 10,8041 10,3805 USD

Ιστορικά Αρχεία 
24 Σεπτεμβρίου 2021 - 12:24: 24/09/2021
24/09/2021
23 Σεπτεμβρίου 2021 - 15:16: 23/09/2021
23/09/2021
22 Σεπτεμβρίου 2021 - 14:22: 22/09/2021
22/09/2021
21 Σεπτεμβρίου 2021 - 14:12: 21/09/2021
21/09/2021
20 Σεπτεμβρίου 2021 - 13:55: 20/09/2021
20/09/2021