Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια / Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - INCOME EUR FUND
EUR 16/8/2022 2.990.513 28.358.460,37 9,4828 9,6725 9,2931 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 16/8/2022 1.486.241 15.071.100,33 10,1404 10,3432 9,9376 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 16/8/2022 430.898 4.392.941,79 10,1948 10,3987 9,9909 USD

Ιστορικά Αρχεία 
16 Αυγούστου 2022 - 14:09: 16/08/2022
16/08/2022
12 Αυγούστου 2022 - 13:10: 12/08/2022
12/08/2022
11 Αυγούστου 2022 - 15:22: 11/08/2022
11/08/2022
10 Αυγούστου 2022 - 14:19: 10/08/2022
10/08/2022
09 Αυγούστου 2022 - 14:10: 09/08/2022
09/08/2022