Στο αρχείο αυτό παρέχονται πληροφορίες για το Μέγιστο Όγκο Εντολών που θα ισχύει για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου προκειμένου να μην επιτρέπεται η εισαγωγή εντολών ασυνήθιστα μεγάλου όγκου.